Come Drink With Me

Release details

Duration: 0 mins

Cast and crew

Director: King Hu Hu Jinquan
Screenwriter: King Hu, Er Yang
Cast: Yueh Hua
Cheng Pei-Pei
Chen Honglie
Li Yunzhong
Yang Zhiqing
Feng Yi
Shen Lao
Han Yingjie
Yuan Xiaotian