The Ceremony

  • Movies
0 Love It

Release details

Release date: Thursday February 7 1974
Duration: 123 mins

Cast and crew

Director: Nagisa Oshima
Screenwriter: Tsutomo Tamura, Nagisa Oshima, Mamoru Sasaki
Cast: Kenzo Kawarazaki
Atsuo Nakamura
Akiko Koyama
Atsoku Kaku
Kiyoshi Tsuchiya
Kei Sato