พระราชาในดวงใจ

Things to do, นิทรรศการ ฟรี
ขวัญใจนักวิจารณ์
5 จาก 5 ดาว
พระราชาในดวงใจ King Bhumibol Rama 9
1/3
พระราชาในดวงใจ
2/3
ผลงานของ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
พระราชาในดวงใจ
3/3
ผลงานของ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

นิทรรศการศิลปะน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศิลปินไทยชั้นนำจากทั่วประเทศ จัดนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างผลงานชิ้นเด่นจากกว่า 160 ผลงานศิลปกรรมที่คัดเลือกโดย 3 ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย ที่จัดในนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ รวมกว่า 160 ผลงาน

นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ แสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายชื่อศิลปินที่ร่วมจัดแสดงผลงานทั้งหมด ได้แก่ อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อำนาจ วชิรสูตร, อำนาจ คงวารี, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, บัญชา หนังสือ, บรรจบ ปูธิปิน, เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ, บุญมี แสงขำ, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ, ชูสิทธิ์ วิจารณ์โจรกิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรี คงแก้ว, จรัสพร ชุมศรี, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ไข่มุกต์ ชูโต, คามิน เลิศชัยประเสิรฐ, เกษียร จินดาลักษณ์, เขียน ยิ้มศิริ, ไกรพิทย์ พันธุ์วุฒิ, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, กฤช งามสม, กฤษดา ภควัตสุนทร, ลำพู กันเสนาะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, นิติกร กรัยวิเชียร, โอภาส โชติพันธวานนท์, พลุตม์ มารอดม ปัญญา วิจินธนสาร, ปาริชาติ ศุภพันธ์, ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา, ภัคพงศ์ เช็ง, ภัทรกร สิงห์ทอง (ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง), พีระศิลป์ ดวงอินทร์, พินิตย์ พันธประวัติ, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์,ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, ประวีณ เปียงชมภู, ปรีชา เถาทอง, พร้อมธรรม วรวุฒิ, รชฏ วิสราญกุล, เริงศักดิ์ บุญวนิช, รุ่งศักดิ์ ดอกบัว, สาครินทร์ เครืออ่อน, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สนั่น ศิลากรณ์, สนิท ดิษฐพันธุ์, เสนีย์ แช่มเดช, สมโภชน์ ทองแดง, สมภพ บุตราช, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีใจ กันทะวัง, สุดใจ ชัยพันธ์, สุรเดช แก้วท่าไม้, สุรสิทธิ์ เสาว์คง, สุวัฒน์ วรรณมณี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธีร์ นันทวริศ, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์, ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ทวีชัย เจาวัฒนา, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เทวินทร์ จรรยาวงษ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อุบัติสัตย์, วิระศักดิ์ มนต์แก้ว, วัลลภ หาญสันเทียะ, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, วราวุธ ชูแสงทอง, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, วัชระ กล้าค้าขาย, วัชระ ประยูรคำ, วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, วิศเวท วัฒนสุข, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, ยุทธนา พงศ์ผาสุก

โดย Time Out Bangkok staff writer

โพสต์

LiveReviews|0
1 person listening