Life of Oharu

Movies, Action and adventure
0 Love It
Save it
Life of Oharu

Release details

Duration: 146 mins

Cast and crew

Director: Kenji Mizoguchi
Screenwriter: Kenji Mizoguchi, Yoda Yoshikata
Cast: Ichiro Sugai
Tashiaki Konoe
Masao Shinizu
Tsuki Matsura
Toshiro Mifune
Kinuyo Tanaka
LiveReviews|0
2 people listening