No Shit, A Killshot Reunion?!?

Things to do
No Shit, A Killshot Reunion?!?