Jet ✈ Airynore, Dj Nhk Guy, Hojo // Fri 07.15

Things to do
Jet ✈ Airynore, Dj Nhk Guy, Hojo // Fri 07.15
More Less
Jet ✈ Airynore, Dj Nhk Guy, Hojo // Fri 07.15 says
JET ✈ ɪs ᴀ ғʀɪᴅᴀʏ ɴɪɢʜᴛ ᴅᴀɴᴄᴇ ᴘᴀʀᴛʏ ᴅᴇᴘᴀʀᴛɪɴɢ ᴡᴇᴇᴋʟʏ ғʀᴏᴍ ʙᴀʀʙᴏᴢᴀ. ᴡᴇ ғʟʏ ᴏᴠᴇʀ ᴛʜᴇ ʙᴏʀᴅᴇʀs ᴏғ ᴍᴀɪɴsᴛʀᴇᴀᴍ, ᴇʟᴇᴄᴛʀᴏɴɪᴄ, ᴄʟᴜʙ, ᴅᴀɴᴄᴇ, ғᴜᴛᴜʀᴇ, ʀ&ʙ, ᴀɴᴅ ʜɪᴘ-ʜᴏᴘ sᴏᴜɴᴅs.

✈ ᴛʜɪs ᴡᴇᴇᴋ's ᴘɪʟᴏᴛs ✈

Airynore (USA)
https://soundcloud.com/air_or

DJ NHK Guy (JPN)
https://soundcloud.com/djnhkguy

Hojo (USA)
https://soundcloud.com/therealhojo

ᴍɪɴɪ-ʙᴏᴛᴛʟᴇ sᴘᴇᴄɪᴀʟs
ɪɴ-ғʟɪɢʜᴛ ᴠɪsᴜᴀʟs
ᴇxɪᴛ ʀᴏᴡ ᴅᴀɴᴄɪɴɢ
ᴜᴘɢʀᴀᴅᴇs

Follow @JetSeattle on Instagram for free check-in b4 11:30

Barboza - Capitol Hill - Seattle
925 E Pike St

Friday July 15th
10:45 PM - 1:45 AM

21+

More Less

By: Jet