Family Portraits

Art
Family Portraits

ศิลปินชาวฝรั่งเศส Bruno Tanquerel จัดแสดงผลงานภาพวาดของครอบครัวชาวฝรั่งเศสในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่งานแต่งงานไปจนถึงกิจกรรมวันอาทิตย์ และในงานยังมีการฉายวิดิโอในคอนเซ็ปต์ของครอบครัวระหวางเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มอีกด้วย

โดย Gail Piyanan

โทรศัพท์ 0 2670 4210