พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562

รวมข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Coronation
phralan

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลสืบทอดมาจากพระราชพิธีราชสูยะ หรือพิธีเลือกกษัตริย์ของอินเดียโบราณ แต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของไทยแต่มีรายละเอียดในขั้นตอนมากกว่าเนื่องจากมีการผสมผสานความเชื่อและพิธีการทั้งของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และคติความเชื่อในประเพณีดั้งเดิมของคนไทย รวมถึงประเพณีนิยมของราชวงศ์ยุโรปอีกด้วย

ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาแล้ว 11 ครั้ง โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ จึงนับเป็นหนที่ 12 ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญอย่างเช่น พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก และ การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครซึ่งสะท้อนรากเหง้าทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงามของราชอาณาจักรไทย

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก
Art

พิธีสรงพระมุรธาภิเษก

พิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์

พิธีถวายน้ำอภิเษก
Art

พิธีถวายน้ำอภิเษก

พิธีรดน้ำพระพุทธมนต์ที่พระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครและเสด็จออกสีหบัญชร
Art

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครและเสด็จออกสีหบัญชร

พระราชพิธีซึ่งได้ประกอบการมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบทอดต่อมาจวบจนปัจจุบัน

เช็คเส้นทางปิดถนน 58 เส้นทาง ช่วงงานพระราชพิธีฯ
ข่าว

เช็คเส้นทางปิดถนน 58 เส้นทาง ช่วงงานพระราชพิธีฯ

แผนที่พิเศษให้ทุกคนเซฟเอาไว้ตรวจสอบอีกช่องทาง เพื่อหาข้อมูลเส้นทางเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางและใช้สำหรับวางแผนการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว