สำรวจนโยบายพรรคการเมืองด้าน "ศิลปวัฒนธรรม"

ชวนดูว่าแต่ละพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง

โดย Wissuta Ploypetch และ Khemjira Prompan |
Advertising
เลือกตั้ง LGBT ศิลปะ วัฒนธรรม art culture party
Narin Machaiya/Time Out Bangkok

ในปัจจุบันนี้ “ศิลปะวัฒนธรรม” ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งจรรโลงใจ หรืออัตลักษณ์แสดงตัวตนว่าคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในสังคมใดอีกต่อไป แต่ยังเป็นสิ่งที่มีความลื่นไหล สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยู่ตลอด ทั้งยังมีส่วนช่วยในการยกระดับอารยธรรมและจิตใจของคนในประเทศ ไปจนถึงศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ อย่างหลายประเทศที่เผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง จนสามารถดึงดูดให้คนนอกประเทศชื่นชอบ เกิดความรู้สึกอยากท่องเที่ยวไปในประเทศนั้น

ดังนั้นหากหลังการเลือกตั้งในครั้งนี้เราได้บุคคลทางการเมืองที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่น้อย เราจึงสรุปนโยบายด้านนี้ของแต่ละพรรคมาให้ เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้และแนวทางของศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในอนาคต

พรรคชาติไทยพัฒนา

หัวใจหลักอยู่ที่ความเป็นไทย นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ให้ความเห็นไว้ในกิจกรรม “เวทีสาธารณะ พรรคการเมืองกับนโยบายศิลปวัฒนธรรม” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ว่าปัจจุบันแม้ศิลปวัฒนธรรมจะถูกนำไปใช้ด้านการท่องเที่ยว แต่ถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยปราศจากการจัดการด้านการรักษาอัตลักษณ์ นโยบายของพรรคเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจึงจะยืนพื้นบนความเป็นไทยเพื่อไม่ให้เลือนหายไป

ส่งเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น พรรคฯ เห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานของสังคม จึงจะมุ่งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งถึงความพยายามที่จะให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบฉบับครอบครัวไทย

ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรรคฯ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมของทุกศาสนาเพื่อมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติ นอกจากนั้นยังจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในแง่การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย แล้วเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นการทั่วไป

พรรคพลังท้องถิ่นไท

เพิ่มมูลค่าและยกระดับวัฒนธธรมไทยสู่การยอมรับระดับโลก ให้เป็น “วัฒนธรรมที่กินได้” พรรคฯ มุ่งสร้างมูลค่าและทำให้ศิลปวัฒนธรรมเข้าถึงและจับต้องได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับทุกคนในสังคมให้เห็นภาพเดียวกัน ให้รู้สึกถึงการมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยกตัวอย่างเช่น หมีคุมะมง ของจังหวัดคุมาโมโตะ ที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ทำควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรม

ดึงจุดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่าง ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐาน พัฒนาความหลากหลายเพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

Advertising

พรรคเพื่อไทย

โครงการวัฒนธรรมนำไทย เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยมีความภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ ให้นิยมแต่ไม่คลั่งชาติและความเป็นคนไทย ซึ่งจะต้องเข้าใจและเชื่อมโยงกับโลก พรรคฯ เชื่อว่าเมื่อวัฒนธรรมอันดีงามและค่านิยมที่เหมาะสมถูกปลูกฝังลงในจิตสำนึกของปวงชนชาวไทยทุกคน จะส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชาติไปสู่ความทัดเทียมนานาชาติ

 

พรรคประชาธิปัตย์

เร่งปรับปรุงองค์กรด้านศาสนา ซึ่งรวมการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารจัดการทุกศาสนาโดยรัฐมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการศึกษา อบรมบุคลากรของทุกศาสนา เพื่อให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ปรับปรุงค่าตอบแทนผู้นำทางศาสนาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและบทบาทภารกิจในปัจจุบัน รวมทั้งต้องเน้นย้ำการสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาทั้งระดับผู้นำศาสนาและศาสนิกชน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามวาระต่างๆ เพื่อช่วยกล่อมเกลาจิตใจศาสนิกชน ให้มีความเอื้ออาทร มีความรัก ความสามัคคี และดำรงชีวิตอย่างสงบสุขในสังคม นำไปสู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน

ส่งเสริมการทำนุบำรุง พิทักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน ทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย โบราณสถาน โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์สถาน หอศิลป์และศิลปวัตถุ เป็นต้น ให้มีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้า ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประเทศและความเจริญมั่นคงของชาติ

สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทั้งนี้สามารถทำผ่านการเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังเสนอการกำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม 

Advertising

พรรคมหาชน

ส่งเสริมเสรีภาพและสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่วงการศิลปะ เพราะจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตงาน ทั้งศิลปะพื้นถิ่น ศิลปะร่วมสมัย  และอิสระในการผลิตชิ้นงานนั้นจำเป็นมาก ไม่ควรถูกกรอบจำกัด เพื่อเอื้อให้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางเศรษฐกิจได้อีกทาง

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ปฏิรูปงบประมาณแผ่นดิน เปลี่ยนให้งบประมาณจ่ายตรงไปที่จังหวัด แทนที่จากเดิมแต่ละจังหวัดได้ผ่านกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่าจะเข้าไปช่วยทำให้อัตลักษณ์จังหวัดต่างๆ ชัดขึ้น เช่น นำงบประมาณไปเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว เป็นต้น แต่กระทรวงก็ยังคงต้องทำหน้าที่กำหนดนโยบายจากส่วนกลางให้ด้วย

สนับสนุนความร่วมสมัยของศิลปะไทย เพื่อโน้มน้าวให้ต่างชาติสนใจความเป็นไทยเอื้อต่อการส่งออก เช่น ดนตรี อาหาร เสื้อผ้า

สนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะโดยเฉพาะในระบบอาชีวศึกษา ด้วยการร่วมทุนกับบริษัทเอกชน ให้สถาบันเหล่านี้มีคุณภาพมากขึ้น ตามรอยเจตนารมย์ของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

Advertising

พรรคสามัญชน

กระจายวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย เพราะการรวมศูนย์อำนาจทางวัฒนธรรมในปัจจุบันทำให้การเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมมาจากศูนย์กลาง รัฐทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสิ่งไม่หลากหลายและเป็นของสูงส่งแตะต้องไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้คนรุ่นใหม่เพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรม

สนับสนุนทุนและพื้นที่ทางศิลปะให้กับศิลปิน เพื่อให้ศิลปะได้ถูกสื่อสารไปสู่สังคมได้รับรู้ พรรคฯ เห็นว่าศิลปะต้องสามารถอยู่ในพื้นที่สาธารณะได้และต้องไม่ถูกจำกัดจากอำนาจด้านบนอีกต่อไป ศิลปะควรเป็นเรื่องสาธารณะ และการมีหอศิลป์ที่ภาครัฐสนุนสนุนในทุกจังหวัดเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนโยบายนี้รวมถึงการตลาดศิลปะ เพราะจะช่วยกระตุ้นการผลิตงานและพัฒนาคุณภาพ

พรรคอนาคตใหม่

ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคล เนื่องจากปัจจุบันพรรคมองว่าสังคมเรามีกฏหมายในการจำกัดสิทธิการแสดงออก เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กฎหมายหมิ่นประมาท พ.ร.บ.การชุมนุมฯ กฎหมายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ (ซึ่งขัดขวางจินตนาการของศิลปิน)

สนับสนุนให้มีการสร้างพื้นที่สาธารณะในการแสดงออกในทุกจังหวัด เพื่อสร้างความแตกต่างหลากหลายของสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมและกระจายอำนาจทางศิลปะวัฒนธรรมไปยังท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องบริหารโดยเทศบาล รวมทั้งต้องขยายเวลาการเปิดสถานที่ทางวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างจังหวัด

สนับสนุนศิลปินผ่านสภาฯ กองทุนฯ และการลดภาษี ด้วยการก่อตั้ง "สภาศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย" ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น ตั๋วหนัง ซีดีเพลง และนำรายได้จากภาษีเหล่านี้ไปใช้กับกิจกรรมวัฒนธรรมโดยตรง มีกองทุนสนับสนุนศิลปินเพื่อนำไปสร้างผลงาน และต้องช่วยเหลือในการส่งออกต่างประเทศ ด้วยความเชื่อของพรรคว่าวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ โดยที่งานศิลปะต้องหลากหลาย เสมอภาค เท่าเทียม เท่าทันโลก

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงศิลปวิทยาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งท้องถิ่นและร่วมสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิปัญญา ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายนี้รวมไปถึงการยกเลิกการสร้างมาตรฐานการกำหนดคุณค่าและความหมายกลางโดยรัฐ เพื่อนำไปสู่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

Advertising