Polyjuice

  • Art, จิตรกรรม
Polyjuice
Xspace
การโฆษณา

Time Out พูดว่า

นิทรรศการกลุ่มโดย ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, อำนาจ วชิรสูตร, กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน, วสันติ เพ็ชรกุล และ สุดาภรณ์ เตจา ที่ตั้งชื่อตาม น้ำยาสรรพรส จาก Harry Potter ซึ่งมีสรรพคุณในการทำให้ใครก็ตามที่ดื่มน้ำยานี้สามารถเปลี่ยนร่างแปลงกายไปเป็นใครก็ได้ เพื่อสื่อถึงสุนทรียรสอันแตกต่างหลากหลายในผลงานของศิลปินหลากเพศ หลายวัย ต่างบุคลิกภาพ ที่มารวมตัวกันอยู่ในนิทรรศการนี้

Suriyan Panomai
เขียนโดย
Suriyan Panomai

รายละเอียด

ที่อยู่
ราคา
free entry
การโฆษณา
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ที่คุณน่าจะชอบ