สำรวจนโยบายพรรคการเมืองด้าน "สิ่งแวดล้อม"

เทียบกันหมัดต่อหมัดว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคการเมืองที่เราเห็นว่าน่าสนใจมีอะไรกันบ้าง

โดย Suthima Thongmark |
Advertising
นโยบายสิ่งแวดล้อม เลือกตั้ง 62
Narin Machaiya/Time Out Bangkok

นอกจากนโยบายด้านการศึกษาและวัฒธรรมที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจกันแล้ว เราคิดว่าอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญต่อชีวิตของทุกคน แต่ยังไม่ได้รับการพูดถึงมากนักก็คือนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างที่เห็นกันจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศ ที่เป็นอันตรายมากๆ ต่อชีวิตของเราทุกคน รวมไปถึงปัญหาด้านการจัดขยะ การจราจร พลังงานและอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกสะสมมาอย่างยาวนาน รอการแก้ไขจากรัฐบาลที่มีความสามารถ ซึ่งเราก็หวังว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้ง 62 คราวนี้จะมาแก้ปัญหาที่เกี่ยวพันกับชีวิตและประเทศได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเราจึงรวบรวมพรรคการเมืองต่างๆ ที่ออกนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวช่วยให้ทุกคนตัดสินใจว่าพรรคไหนมีนโยบายที่ดูทำได้จริงและเหมาะที่จะฝากความหวังไว้ได้มากที่สุด

 

พรรคกรีน

พรรคกรีน

ต้นไม้เป็นทรัพย์สิน โดยจะสร้างบัตรแสดงความมีทรัพย์สินจากมูลค่าต้นไม้ (TAC) Tree Asset Card ให้ประชาชนเป็นเจ้าของต้นไม้ โดยมีการผลักดัน พรบ. ธนาคารต้นไม้ เพื่อรับรองต้นไม้ของประชาชนให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต

ที่ทำกินถูกต้องเป็นธรรม ออกมาตรการทำที่ดินทำกินทุกตารางนิ้วในประเทศให้ชอบด้วยกฏหมาย

เกษตรกรรมสุขภาพ จัดทำเขตเกษตรกรรมสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองวิถีเกษตรอินทรีย์เกษตรเพื่อสุขภาวะ และเกษตรพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เลือกตั้ง election party

พรรคชาติไทยพัฒนา

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แร่ธาตุ ทะเล และชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเน้นการใช้ตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศเป็นหลัก

รณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด

Advertising
เลือกตั้ง election party

พรรคพลังประชารัฐ

รถเก่าแลกรถ EV สำหรับประชาชาชนได้ส่วนลดถึง 1แสนบาท หากนำรถยนต์ของตนเองมาแลกเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และอาจมีการลดภาษีนำเข้าหรือลดต้นทุนการผลิตของรถแบบไฟฟ้าในเมืองไทย

รณรงค์ให้เปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเป็นรถ EV

พักกรุงเทพฯ 5/2 ที่เป็นการก่อสร้าง 5 วันและพักการก่อสร้าง 2 วันเพื่อลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากไซต์ก่อสร้างที่มีมากมายในประเทศ

50 สวน 50 เขต จะเป็นนโยบายเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งทางพรรคจะผลักดันให้ทั้ง 50 เขตของเมืองมีสวนสาธารณะ

เลือกตั้ง election party

พรรคเพื่อไทย

นโยบายในการลด PM 2.5 (แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรนะ)

รณรงค์การใช้รถพลังงานไฟฟ้าและมีการผลิตรถเพื่อส่งออก

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และอื่นๆ รวมไปถึงรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้น้ำมัน

ส่งเสริมการปลูกพืชผลการเกษตรในกลุ่มพลังงาน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง หรือสบู่ดำ

ปลูกป่า 50 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จัดการการปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบ

มีการใช้ Big Data เพื่อติดตามและควบคุมปริมาณ PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกทันทีหากได้เป็นรัฐบาล

Advertising
เลือกตั้ง election party

พรรคประชาธิปัตย์

สนับสนุนการเลิกใช้รถพลังงานดีเซลและผลักดันการใช้รถพลังงานไฟฟ้า รวมถึงให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปลี่ยนไปใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า สร้างนโยบายการอุดหนุนค่าตั๋ว [รถพลังงานไฟฟ้าสาธารนะ] ให้ยืมเงินทุนเพื่อนเปลี่ยนเป็นรถพลังงานไฟฟ้า หย่อนภาษีรถพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มภาษีรถดีเซล

เก็บภาษี/ค่าใช้จ่ายบริษัทใหญ่หรือผู้บริโภคสำหรับการใช้พลาสติก เช่น หากต้องการถุงพลาสติกจะต้องเสียเงินเพิ่ม           

สนับสนุนการริเริ่มใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ นโยบายนี้รวมถึงการลดราคาแผง Solar Cell เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการที่ประชาชนสามารถขายไฟฟ้าคืนได้

ปิดโรงงานอุตสาหกรรมและให้รถดีเซลหยุดวิ่งแบบชั่วคราวทันที หากมีการสร้างมลพิษเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

พักการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ และไม่เผาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าพร่ำเพรื่อ ควบคุมให้อยู่ภายใต้ EIA อย่างเคร่งครัด

ปฏิรูปการทำรายงาน EIA และ EHIA เพื่อวิเคราะห์และจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เขื่อน สนามบินและอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนในการพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ: EIA (Environmental Impact Assessment) คือ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ EHIA (Environmental Health Impact Assessment) คือหนึ่งในหัวข้อรายงานของ EIA ซึ่งจะเน้นที่ผลกระทบต่อสุขภาพ

พรรคสามัญชน

พรรคสามัญชน

ยุบพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก .. 2561 หรือ EEC Eastern Economic Corridor Act : EEC Act ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆ ทั้งยังยกเลิก zoning ในผังเมือง ซึ่งส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขตอำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่พบค่า PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน

สนับสนุนพลังงานสะอาด ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินและเขื่อนขนาดใหญ่

ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย โดยมีกระบวนการเยียวยาเกษตรกรด้วย

ปฏิรูปที่ดินทำกิน โดยมีการกระจายการถือครองที่ดินและมีภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า

Advertising
พรรคเสรีรวมไทย

พรรคเสรีรวมไทย

ทบทวนกฎหมายที่มีผลกระทบต่ออาชีพด้านการประมง

แก้ไขปัญหาการจราจรในแต่ละพื้นที่

แก้ปัญหาน้ำท่วม

เลือกตั้ง election party

พรรคภูมิใจไทย

Work@Home ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนให้พนักงานทำงานที่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1วันสลับกันไปแต่ละบริษัท เพื่อลดปริมาณการจราจรและแก้ปัญหาฝุ่นควันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เรียนสัปดาห์ละ 4 วัน โดยนักเรียนจะไปโรงเรียนเพียงแค่วันต่อสัปดาห์และเวลาเรียนที่เหลือให้จัดตารางเรียนใหม่เพื่อให้เข้าศึกษาทางระบบออนไลน์

Advertising
เลือกตั้ง election party

พรรคอนาคตใหม่

นโยบายเลิกใช้พลาสติกใน 4 ปี และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องเลิกใช้พลาสติก โดยแบ่งแยกประเภทพลาสติกไปตามวิธีการแก้ไขปัญหา พลาสติกที่ต้องเลิกใช้โดยเร็วที่สุด คือถุงพลาสติกแบบบางและกล่องโฟม  มีการจัดเก็บภาษีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นวัสดุทดแทนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สร้างมูลค่าจากขยะ มีการแบ่งประเภทของขยะและคัดแยกตามประเภท เพื่อประหยัดพื้นที่และเวลาในการทำลาย

เสนอการตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีขยะจำนวนมาก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เริ่มได้เลย ทุกที่มีขยะสะสมเป็นจำนวนมาก

นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้ รวมไปถึงการแก้ปัญหาหมาแมวจรจัด ปัญหาสัตว์เลี้ยง ปัญหาสัตว์ป่าและปัญหาเรื่องช้าง

Advertising