Broken Silence Reminiscence

Things to do, Exhibitions
Broken Silence Reminiscence
Sitthidham Rohitasuk

Time Out says

ผลงานจิตรกรรมนามธรรมและกึ่งนามธรรมของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข ที่ชวนเราสำรวจสภาวะภายในจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ทบทวนถึงห้วงเวลาแห่งความแตกหักปวดร้าวในจิตใจ ตลอดจนการระลึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิต

 

Details

You may also like
    Best selling Time Out Offers