Prayut Chan-o-cha
Facebook: ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha

รัฐประกาศผ่อนผันการสวมหน้ากากตลอดการประชุมที่ใช้เวลานาน อนุโลมให้ถอดได้ตอนพูด

ราชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากาก ในกรณีการจัดประชุมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังเคร่งครัด

เขียนโดย
Time Out Bangkok editors
การโฆษณา

ในขณะที่หลายคนอื้ออึงอยู่กับมาตรการการผ่อนคลายในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ ที่จะอนุญาตให้กินข้าวกันในร้านได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษาคม ที่จะถึงนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเดียวกันยังมีอีกหนึ่งมาตรการผ่อนคลาย นั้นคือการผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการการประชุมหรือสัมมนาที่กินระยะเวลานานๆ โดยอนุโลมให้ถอดตอนพูดได้ (แต่ตอนนั่งเฉยๆ ยังต้องสวม) มีข้อแม้ว่าการจัดการประชุมจะต้องมีมาตรการคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวดเพียงพอเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การตรวจตัดกรอง หรือการมีเอกสารรับรอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ประกาศข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เมื่อคืนวันที่ 15 พฤษภาคม มีรายละเอียดตามตัวอักษรดังนี้

"การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ

การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ในการประชุมหากผู้จัดประชุมได้กำหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามันหรือหน้ากากผ้าและเครื่องป้องกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการแสดงใบรับรองผลการตรวจว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 และการจัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการของโรค ประกอบกับได้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการประชุมตามระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุที่มีความเสี่ยง โดยให้ผู้ควบคุมการประชุมกำหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ"

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เคยถูกเปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท จากการไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการประชุม ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยเป็นเคสแรกๆ นับจากมีการประกาศข้อกำหนดบังคับสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา

แชร์เนื้อหา

บทความล่าสุด

    การโฆษณา